การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดกิจกรรมในโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 5 (The 5th Bangkok Art Festival)

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดกิจกรรมในโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 5 (The 5th Bangkok Art Festival) โดยมี นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

Share on facebook
Share on twitter